Tranzitní kamiony zůstanou v Praze!

Tak zní verdikt Ministerstva životního prostředí, které vydalo kladné stanovisko k stavbě 511 (D1 – Běchovice) Silničního okruhu kolem Prahy. Nebyla vyslyšena žádost mnoha dotčených subjektů o posouzení alternativního řešení tranzitního okruhu, jehož studii proveditelnosti má stát k dispozici více než dva roky.

Ve stanovisku EIA se konstatuje, že realizace záměru nebude představovat negativní ovlivnění životního prostředí. Černý Most a Horní Počernice, ležící podél navazujícího úseku 510, nebyly zahrnuty mezi dotčená území a posuzovány v rámci procesu EIA, protože dle názoru úředníků nebudou záměrem závažně ovlivněny. Přitom prognózy TSK/IPR uvádějí 88% nárůst celkového počtu vozidel a 60% nárůst nákladní dopravy na úseku 510 v případě dostavby okruhu dle ZÚR. Podle prognóz ČVUT a ŘSD bude nárůst dopravní zátěže dokonce ještě vyšší.

Při posuzování dopadů na obyvatele Běchovic, kterým má v blízkosti domů vyrůst snad největší dálniční křižovatka ve střední Evropě, vyšly „překvapivě“ hodnoty hluku a emisí v normě. Ani obyvatelé Dolních Počernic, kteří bydlí pod dálničním mostem na nejvytíženějším úseku 510, nebudou podle úředníků ohroženi na zdraví, ačkoliv při podobné či dokonce nižší zátěži lidé na Spořilově mají vážné zdravotní problémy. Politické zadání však znělo jasně: EIA musí projít za každou cenu.

V současnosti patří úsek SOKP 510 (Satalice – Běchovice) k nejvytíženějším komunikacím v ČR z hlediska počtu nákladních vozidel. Oblast je zatížena dalšími frekventovanými komunikacemi (Štěrboholská spojka, ulice Českobrodská, dálnice D11 a D10, Vysočanská radiála), dvěma železnicemi, logistickými a průmyslovými areály v Horních Počernicích a Praze 14, obalovnou asfaltu v Běchovicích a nedalekou Malešickou spalovnou. Občané městských částí na východě Prahy jsou již nyní vystaveni nadměrnému hluku a znečištění s negativními zdravotními následky.

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje (ZÚR) a především stavba 511 povedou k výraznému zhoršení situace na Černém Mostě, Horních a Dolních Počernicích a Běchovicích. Podle dostupných prognóz v této oblasti vznikne jedna z největších křižovatek tranzitní kamionové dopravy ve střední Evropě. V těsné blízkosti SOKP 510 se nachází obytná zástavba, mateřské a základní školy, zdravotnická a sociální zařízení. Kromě ohrožení zdraví obyvatel by dostavba okruhu dle ZÚR vedla k vážným dopravním komplikacím na úseku 510 a přilehlých komunikacích.

Je nepochopitelné, že stát nadále prosazuje více než 50 let starou koncepci SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

SOKP dle ZÚR, kde dochází k nebezpečnému mísení vnitroměstské, příměstské a tranzitní dopravy do jedné velkokapacitní trasy,  je v rozporu s rozhodnutím EU č. 1315/2013 o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení hlavních městských center, oddělení městské a tranzitní dopravy.

Silniční okruh kolem Prahy je stavbou mezinárodního významu. Je proto zapotřebí k němu přistupovat s maximální zodpovědností a zajistit, aby byly splněny požadavky na plynulost a bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel v souladu s evropským nařízením TEN-T pro transevropské dopravní sítě. Je evidentní, že Praha nebude schopna absorbovat veškerou tranzitní a kamionovou dopravu z 9 dálnic a rychlostních silnic napojených na Pražský okruh. Stát by měl začít co nejdříve pracovat na koncepci pro vyloučení tranzitní nákladní dopravy z území hl. města Prahy po vzoru západoevropských metropolí jako Berlín, Londýn nebo Mnichov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *