Tranzitní kamiony do Prahy nepatří!

Silniční okruh kolem Prahy je součástí IV. multimodálního koridoru Berlín – Istanbul transevropské dopravní sítě. K zásadám rozvoje TEN-T patří především

  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
  • rychlé spojení velkých aglomerací,
  • obcházení městských oblastí,
  • oddělení městské a tranzitní dopravy.

SOKP by měl řešit tranzitní dopravní vztahy, např. Hradec Králové – Plzeň nebo Berlín – Vídeň, NIKOLIV však Černý Most – Běchovice či Suchdol – Bohnice. Je zapotřebí rozlišovat mezi infrastrukturou globální sítě (TEN-T) a infrastrukturou regionální a místní (městské komunikace). SOKP jako součást infrastruktury globální sítě plní důležitou roli v dálkové nákladní a osobní dopravě (nařízení č. 1315/2013 čl. 17). Pokud však na něj budou kladeny požadavky, aby zároveň sloužil potřebám městské dopravy, nebude fungovat tak, jak má. Je zapotřebí zamezit mísení městské a tranzitní dopravy, zejména kamionové za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.

Pražský okruh dle zásad územního rozvoje prosazovaný současnou politickou garniturou vychází z koncepce 60. let minulého století. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur. Realizace dnes již dálničního průtahu by měla velmi negativní dopady na cca 100 000 obyvatel
v městských částech na východě a severu Prahy
.

V letech 2014-2015 si Ministerstvo dopravy nechalo vypracovat studie tzv. regionální varianty. Její realizace by měla mírnější dopady na životní prostředí mj. díky nižší dopravní zátěži, výrazně nižšímu počtu dotčených obyvatel a větší vzdálenosti od středočeských obcí. Podle platných cenových normativů stavební náklady regionální varianty činí cca 33 miliard a lze na ni získat dotace z evropských fondů. Zatímco oficiální varianta A-ZÚR by stála více než 55 miliard, které zaplatí občané ČR ze svých daní, protože je v rozporu s evropskou legislativou TEN-T.

Praha nebude schopna absorbovat veškerou tranzitní a kamionovou dopravu z 9 dálnic napojených na Pražský okruh. Je zapotřebí objektivně posoudit možnosti řešení pro vyloučení tranzitní nákladní dopravy z území hl. města Prahy dle mezinárodně uznávaných a používaných metod. Velmi důležitá je spolupráce Prahy, státu a Středočeského kraje a řádné projednání s veřejností.

Městská doprava by se měla řešit odděleně. Stavbu 511 lze realizovat jako městskou komunikaci, zatímco na severu lze připravit a realizovat městskou komunikaci mezi Bohnicemi a Prahou 6 pro MHD a individuální dopravu.

Úplné vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy mimo město je klíčovým předpokladem pro zlepšení dopravní situace a životního prostředí v Praze.

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu

Web: www.rozumnadoprava.cz

Facebook: www.facebook.com/rozumnadoprava

Email: info@rozumnadoprava.cz

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu je odborná, nezisková a apolitická organizace. Naším posláním je podporovat realizaci dopravních staveb, které budou splňovat požadavky na dopravní obslužnost a bezpečnost, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a vyvážený územní rozvoj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *