Plán transevropské dálnice 5 km od Pražského hradu neodpovídá potřebám rozvoje moderní evropské metropole

26. dubna se konalo v Praze 6 – Suchdole diskusní setkání s názvem „Dálniční okruh přes Suchdol má stále problémy“. V rámci svého vystoupení bývalý ministr dopravy Ing. Antonín Prachař dostal několik podnětných dotazů. Níže uvádíme odpovědi.

Jste si vědom, že stávající pražské ZÚR (zásady územního rozvoje) a také nově představený Metropolitní (územní) plán, což jsou dva stěžejní podklady, počítají s variantou dostavby okruhu v tunelu pod Suchdolem (nikoliv tedy dříve plánovanou variantu výstavbu na povrchu Suchdola)?

V roce 2010 MMR zrušilo územní rozhodnutí na stavby 518 a 519 a ve stejném roce NSS zrušil tyto úseky okruhu v ZÚR. Přesto pražští zastupitelé vrátili trasu okruhu do ZÚR těsně před komunálními volbami v roce 2014. Mezitím úspěšně pokračovala úprava legislativy ve prospěch kontroverzních projektů, např. hluková vyhláška z roku 2012. Prosazování transevropské dálnice skrz rezidenční zástavbu a chráněné přírodní památky pouhých 5 km od Pražského hradu považujeme za nezodpovědné ze strany (bývalých a některých současných) pražských zastupitelů. Stávající zásady územního rozvoje, které počítají s trasou okruhu přes Suchdol na základě plánů z minulého století, neodpovídají potřebám rozvoje moderní evropské metropole.

SOKP je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T multimodálního koridoru č. IV, jejíž základní principy jsou definovány v rozhodnutí EU č. 1315/2013. K zásadám rozvoje tras TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí a oddělení vnitroměstské a tranzitní dopravy (zejména kamionové). Na základě těchto zásad, usnesení SENÁTU z roku 2003, požadavku ministra průmyslu z roku 2001 a vyjádření Svazu dopravy ČR byla v roce 2014-15 zadána a zpracována vyhledávací studie a studie proveditelnosti Regionální varianty.

Je zapotřebí posoudit varianty pro vyloučení tranzitní, zejména nákladní dopravy mimo území hl.m. Prahy s ohledem na základní atributy silničních staveb (dopravní obslužnost a bezpečnost, ekologie, územní vlivy, náklady, atd.).

Představený metropolitní plán je pouze návrh, který bude připomínkován a projednáván s veřejností. Již nyní je podroben ostré kritice ze strany nezávislých odborníků a veřejnosti z důvodu, že se jedná o průtah Prahou a nikoliv obchvat a bude neustále napadán. Proto je nutné provést zodpovědné posouzení více variant a neprosazovat pouze jedno řešení.

Proč zmiňujete neúplně skutečnost ohledně „nově“ podaných žalob, když v dané věci týkající se pražských ZÚR již Nejvyšší správní soud tyto žaloby týkající se skutkově totožného problému zamítl (aktuálně jsou žaloby podány jinými účastníky)?

Dle našich informací nová žaloba je podána jinými žalobci ohledně jiných žalobních bodů.

Jste si vědom, že cca 27 středočeských obcí má ve svých závazných územních plánech ve vámi prosazované variantě okruhu zástavbu a to již také zástavbu realizovanou (na Suchdole je oproti tomu pruh pro tunel pod Suchdolem v podstatě volný)?

Regionální varianta vede katastrálním územím středočeských obcí, avšak nekříží jejich zastavěné a v drtivé většině případů ani zastavitelné území. Ze zákresů trasy ve studii ČVUT je jasně vidět, že vede v dostatečné vzdálenosti od stávající zástavby. Naopak na Suchdole by kvůli výstavbě okruhu a přivaděče Rybářka padly za oběť desítky chat, zahrad a několik rodinných domů, které by buď byly určeny přímo k demolici nebo by se staly neobyvatelnými v důsledku stavebních prací v jejich bezprostřední blízkosti.

Jste si vědom, že v den pořádání besedy (to byla opravdu pikantní shoda náhod) schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje aktualizaci ZÚR Středočeského kraje, která (mimo jiné) počítá s dostavbou silničního okruhu Prahy (SOKP) v trase vedoucím přes Suchdol, což činí vámi navrhovanou variantu Středočeským krajem (dosud nikým neplánovanou) zřejmě nemožnou?

Schválení ZÚR v trase přes Suchdol považujeme za nešťastný krok středočeského zastupitelstva, který povede k dalšímu oddálení projednání rozumného řešení okruhu. Pokud se však podaří schválit zákon o liniových stavbách, který by přenesl kompetence z krajů na stát, otevřela by se cesta k zodpovědnému prověření a projednání obchvatu Prahy s cílem odvedení tranzitní dopravy mimo městské části.

Jste si vědom, že vámi navržená (vzdálená) varianta bude využívána obyvateli Prahy zřejmě minimálně, a to s připomenutím dnes užívaného okruhu Lahovickou estakádu a Lochkovským tunelem?

SOKP je součástí transevropské dopravní sítě a má sloužit především tranzitní dopravě v souladu s evropskou legislativou TEN-T. Městská doprava by se měla řešit odděleně. Dopravní spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 zajistí místní most, který bude sloužit jak pro individuální dopravu, tak pro MHD.

Proč není v prezentaci uveden plánovaný projekt dostavby dalšího mostu před Kralupy, který bude součástí projektu propojení dálnic D7 (Chomutov) a D8 (Ústí nad Labem), kdy právě tento projekt odvede kamionovou dopravu mimo blízkost Prahy a většinově se tak kamiony zcela vyhnou Praze?

Projekt propojení dálnic D7- D8 byl popsán v následující prezentaci (Rizika varianty J a možnosti řešení dopravy na severu), která je ke stažení na našem webu. Jako ministr dopravy jsem v roce 2014 podepsal memorandum o spolupráci s obcemi ohledně realizace silnice 1. třídy mezi R7 a D8, ke kterému se připojil i tehdejší hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Projekt byl připraven a investorem mělo být ŘSD. Po nástupu ministra Ťoka byl však převeden do gesce Středočeského kraje jako silnice 2. třídy. Jak uvádíte, tento projekt by měl pomoci odvést kamionovou dopravu mimo území hl. města Prahy. Pokud se však realizuje okruh přes Suchdol jako transevropská dálnice, velká část kamionové dopravy se přesune do Prahy. Potvrzují to mj. prognózy AF-Cityplan (2016), které uvádí, že v oblasti Suchdola má projíždět cca 85 000 vozidel denně včetně 15 000 nákladních. Tento úsek by se tak zařadil mezi nejvytíženější komunikace z hlediska počtu kamionů v Praze.

Jsou tedy všichni pražští a středočeští zastupitelé a zástupci ŘSD zcela neschopní a všemu rozumíte pouze vy a SOS?

Pražští a středočeští zastupitelé vrátili do ZÚR trasu okruhu přes Suchdol, přestože tato stavba byla v minulosti zrušena soudem, a nerespektovali závažné připomínky veřejnosti a dalších dotčených subjektů. Kromě toho variantu J nedoporučily (resp. označily za výhodnější variantu Ss) Ministerstvo životního prostředí a další veřejné instituce v rámci procesu EIA (2001-2002) a dále odborné studie Mott MacDonald (2007) a VUT Brno (2008). Přístup zastupitelů je kontraproduktivní a nevychází vstříc nalezení toho nejlepšího řešení pro obyvatele Prahy a Středočeského kraje.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *