Diskusní setkání „Řešení městské a tranzitní dopravy nejen v severní části Prahy“

10. dubna 2018 proběhla úspěšně beseda na Praze 8 – Dolní Chabry, kde občané diskutovali s odborníky o Pražském okruhu, alternativních variantách řešení a dopadech na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Uvádíme stručné shrnutí na základě prezentací a diskuzí:

 • Pražský okruh (dále SOKP) je součástí transevropské dopravní sítě a má sloužit především tranzitní dopravě
 • Současný návrh SOKP vychází z koncepce 60. let minulého století a zavádí tranzitní kamionovou dopravu na území hl.m. Prahy v rozporu s evropskou legislativou TEN-T
 • Praha nebude schopna absorbovat veškerou tranzitní, zejména nákladní dopravu z 9 dálnic
 • V letech 2014 -2015 si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat studii vyhledávací a proveditelnosti regionální varianty
 • Regionální varianta je výrazně levnější díky nižší technické náročnosti a nižším cenám pozemků, vede územím s mnohem nižší hustotou obyvatel a splňuje požadavky pro vedení tranzitních tras
 • Je zapotřebí provést objektivní posouzení navrhovaných řešení pro vyloučení tranzitní dopravy mimo území Prahy
 • Na severozápadě existuje několik variant řešení pro tranzitní dopravu (propojka D7 –D8)
  • 12/2017 zahájena výstavba přeložky silnice I/16 Velvary – Slaný
  • Probíhá proces EIA na přeložku II/240
  • V minulosti byly posuzovány varianta J (jižní) a varianta Ss (severní)
 • Z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA 2001-02), stavebních nákladů a dopravního řešení (studie Mott MacDonald 2007, posudek VUT Brno 2008) byla lépe hodnocena varianta Ss
 • V případě realizace varianty J (SOKP dle ZÚR) by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí v Dolních Chabrech, zejména hlukové situace
 • Velmi důležitá je občanská angažovanost na podporu rozumného řešení tranzitní a městské dopravy

Prezentace ke stažení:

Řešení tranzitní a městské dopravy – Ing. Petr Kasa

Řešení dopravy na SZ a dopady na ŽP – Ing. Gabriela Lněničková, MBA

Ovzduší v Dolních Chabrech – RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

Zkušenosti s SOKP 512 – Ing. Renáta Voláková

Ve středu 11. 10. 2017 proběhla úspěšně první námi organizovaná konference o dopravě

Ve středu 11. 10. 2017 se v centru Plechárna na pražském sídlišti Černý Most sešlo přibližně 100 občanů, kteří diskutovali s odborníky na dopravní problematiku, zástupci dopravců a odborníky na emise a vliv emisí na životní prostředí a zdraví obyvatel. Konference proběhla v naprosto nepolitickém duchu a více jak dvouhodinový program se držel výhradně faktických informací.

Konference se zúčastnily dva televizní štáby (zástupci České televize a TV PRAHA). Reportáž, která byla z akce natočena najdete na http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/5690/5690-lide-diskutovali-o-prazskem-okruhu-s-odborniky.

Na konferenci oficiálně vystoupili čtyři řečníci, jejich prezentace najdete zde:

Petr Kasa – Petr Kasa, prezentace
Josef Melzer – Josef Melzer, prezentace
Michal Vojtíšek – Michal Vojtisek, prezentace
Radim Šrám – Radim Sram, prezentace