Stanovisko platformy k současnému sporu na pražské radnici kvůli obchvatu u Běchovic

Dlouhodobě sledujeme neuspokojivý vývoj v oblasti dokončení okruhu a převedení tranzitní a kamionové dopravy mimo aglomeraci Prahy. Podporujeme diskuzi s občany s cílem najít optimální variantu řešení, nepoškodit životní prostředí, co nejméně zatížit dotčené obce a města silniční dopravou. Nepodporujeme žádnou politickou stranu, jde nám o rozumné řešení v souladu s posláním platformy.

Vnímáme potřebu naléhavého řešení dopravní situace v Praze na Spořilově, které by ale nemělo být založené na stejném či ještě výrazně horším zatížení jiných městských částí hl. m. Prahy. Rozumíme oprávněným obavám dotčených městských částí a jejich obyvatel ve vztahu k plánované stavbě 511, jehož realizací podle současného návrhu dojde k extrémnímu a neúnosnému dopravnímu zatížení lokalit na východě Prahy u navazujícího úseku 510 (Černý Most, Horní a Dolní Počernice, Běchovice).

Nechápeme postupy Magistrátu a Ministerstva dopravy, které zřejmě záměrně dlouhodobě blokují objektivní posouzení možných variant řešení, které by skutečně minimalizovaly negativní dopady tranzitní kamionové dopravy na obyvatele.

V těchto dnech byl k tématu Pražského okruhu v médiích komentován spor na pražské radnici (čl. „Prudký spor na pražské radnici. ODS chce kvůli obchvatu odvolat radní“). Článek hovoří o obstrukcích dostavby klíčové části pražského dálničního okruhu u Běchovic ze strany radní pro životní prostředí Jany Plamínkové.

Dle nám dostupných informací z veřejného projednání úseku 511 se radní Plamínková zasazuje pouze za malou úpravu projektu obrovské mimoúrovňové křižovatky u Běchovic, s cílem zmírnit vlivy této megalomanské křižovatky na nejbližší obytnou zástavbu a rovněž umožnit zachování stávajícího dopravního napojení Českobrodské silnice u Běchovic na Štěrboholskou radiálu. Skutečnost, že i tato drobná úprava projektu vyvolává zemětřesení v koalici je zcela nepochopitelná, neboť Běchovice marně žádaly stát o tuto praktickou úpravu projektu cca 10 let. A zároveň  je tato připomínka přijatá autorizovanou osobou, zpracovatelem posudku EIA, který ji ve svém vyjádření rovněž doporučuje řešit.

Stávající bouřlivé jednání lze proto vnímat pouze jako politický boj v nadcházejících volbách poté, co Ministerstvo dopravy a Magistrát hl. m. Prahy za uplynulé tři roky skutečně zanedbali objektivní posouzení alternativ silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).

Konference a setkání občanů „Kamiony do města nepatří“ se uskuteční 11. října 2017 od 17:00 hodin v centru Plechárna, Bryksova 20, Černý Most

 

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu Vás srdečně zve na konferenci a setkání s občany „Kamiony do města nepatří“, která se bude konat dne 11. října 2017 v centru Plechárna na Praze 14.

Jedním z klíčových předpokladů pro fungování ekonomiky je kvalitní dopravní infrastruktura. Při plánování dopravních staveb je proto důležité brát ohled na současné urbanistické a dopravní podmínky a

budoucí rozvoj území. Každá dopravní stavba by měla splňovat požadavky na dopravní obslužnost a bezpečnost, hospodárnost výstavby a provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu ve velkých, ale i menších městech je zapotřebí zamezit mísení městské a tranzitní, zejména kamionové dopravy. Proto se budují obchvaty měst a obcí, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, které slouží především k odvedení nákladního a osobního tranzitu. Při realizaci významných dálničních staveb, které se mají stát součástí sítí TEN-T v souladu s nařízením 1315/2013 Evropského parlamentu, je zapotřebí, aby trasy míjely sídelní útvary a aby byla zaručena vysoká úroveň dopravních služeb, pohodlí a bezpečnost silničního provozu.

A jak jsme na tom v České republice? Splňují současné a plánované stavby výše uvedená kritéria? Zajišťují dopravní obslužnost území s ohledem na plynulost provozu, hospodárnost a ochranu životního
prostředí?

Odpovědi na tyto otázky a aktuální informace ohledně klíčových dopravních staveb na území Prahy a Středočeského kraje vám poskytne konference „Kamiony do města nepatří.“ První část programu bude věnovaná přednáškám a poté bude následovat otevřená diskuze, do které se zapojí odborníci, politici a veřejnost.