Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

Žádáme vás tímto o následující:

  1. Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
  2. Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
  3. Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
  4. Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

V Praze dne 16. května 2018

Text petice a petiční arch ke stažení zde: Petice za rozumné řešení okruhu

_____________________________________________________________

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje Mgr. Alena Štrobová, Chvalkovická 2359/54, 193 00 – Praha 20

email: petice-rozumnyokruh@post.cz

Další členové petičního výboru:

Petr Šourek, Bobkova 665/19, Černý Most, 198 00 Praha 9

Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 20

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Na Rybářce 33, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Ing. Miroslav Mevald, K železnici 421, 190 11 Praha 9 – Běchovice