Připomínky k Metropolitnímu plánu

V dubnu 2018 byl zveřejněn návrh nového územního plánu hl.m. Prahy, tzv. Metropolitní plán. Občané, spolky, městské části a dotčené orgány státní správy mohou podávat připomínky v termínu od 27.6. do 26. 7. 2018, které budou následně vypořádány Institutem plánování a rozvoje. V roce 2020 mohou opět výše zmíněné subjekty připomínkovat upravený Metropolitní plán. Konečnou verzi MP by mělo schválit zastupitelstvo hl.m. Prahy koncem roku 2022.

Nyní máte jedinečnou příležitost připomínkovat Pražský okruh a další dopravní stavby na území Prahy. Připravili jsme pro vás vzorové připomínky, které můžete použít.

Vzorová připomínka k SOKP_východ Prahy

Vzorová připomínka k SOKP_sever Prahy

Vzorová připomínka obsahuje následující formální náležitosti:

  • Adresát: Magistrát hl.m. Prahy…
  • Místo a datum
  • Název připomínky: Silniční okruh kolem Prahy
  • Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovaným vymezením SOKP… + mapka. Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, je lepší uvést širší pojem území (tzn. zahrnout všechny plánované úseky SOKP)
  • Odůvodnění: Obsahuje klíčové důvody pro nesouhlas s vymezením SOKP. Po obecném úvodu u každého bodu jsou uvedeny jako příklad konkrétní informace, které se vztahují k lokalitám na východě a na severu Prahy. Tuto část však můžete zjednodušit, upravit na míru vaší lokalitě a popsat svými slovy.
  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Adresa trvalého bydliště
  • Podpis

Termín pro podání připomínek je od 27. června do 26. července 2018.

Připomínku lze odeslat písemně na magistrát, předat na podatelně magistrátu, poslat datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Kopii připomínky si prosím nechte u sebe pro případné další použití.

Užitečné odkazy:

Informace o metropolitním plánu

http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/o_metropolitnim_planu/index.html

Jak napsat a podat připomínky

https://www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky

Vzorový formulář

https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/vzorovy-formular-pripominky

Metropolitní plán – výkresy (Z 03 se týká infrastruktury)https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/